دستاوردها

دستاوردها:
1-    VB-BLG30E : پلی اتیلن گرید PE100 مشکی ویژه تولید لوله های گازرسانی
2-    VB-YLG35E: پلی اتیلن گرید E100 زرد رنگ ویژه ایجاد خط نشانه لوله های گازرسانی
3-    VB-XL23E : پلی اتیلن شبکه ای ویژه روکش کابل های خودنگهدار فشار ضعیف و متوسط
4-    VB-3540IRP: پلی اتیلن گرید PE40  مشکی ویژه تولید لوله های آبیاری جانبی
5-    VB-BLUE: مستربچ آبی ویژه ایجاد خط نشانه لوله های آبرسانی
6-    VB-MBC40: مستربچ دوده حاوی 40% دوده ، ویژه تولید لوله های آبرسانی
7-    VB-YL20M: مستربچ زرد ویژه تولید لوله های کاروگیت
8-    VB-VIDLENE20: کامپاند ویژه تولید سپر خودرو
9-    VB-3250W&C: کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش کابل های مخابراتی
10-    VB-COAT 3295: کامپاند پلی اتیلن ویژه پوشش لوله های فولادی