واحد تحقیق و توسعه

ژوئن 1, 2017

توانمندی ها

توانمندی ها: 1-    در اختیار داشتن کادری مجرب متشکل از دکتری، کارشناس ارشد و کارشناس2-    در اختیار داشتن فضای کارگاهی مجهز به پایلوت تحقیقاتی3-    در اختیار […]